Font Name: icons (Glyphs: 1714)

Grid Size: Unknown

icon-childcare
liga:
icon-chevron-circle-down
liga:
icon-chevron-circle-left
liga:
icon-chevron-circle-right
liga:
icon-chevron-circle-up
liga:
icon-location8
liga:
icon-user-circle
liga:
icon-search7
liga:
icon-ekk-logo
liga:

Grid Size: 16

icon-instagram
liga:
icon-home
liga:
icon-home2
liga:
icon-home3
liga:
icon-home4
liga:
icon-home5
liga:
icon-home6
liga:
icon-home7
liga:
icon-home8
liga:
icon-home9
liga:
icon-office
liga:
icon-city
liga:
icon-newspaper
liga:
icon-magazine
liga:
icon-design
liga:
icon-pencil
liga:
icon-pencil2
liga:
icon-pencil3
liga:
icon-pencil4
liga:
icon-pencil5
liga:
icon-pencil6
liga:
icon-pencil7
liga:
icon-eraser
liga:
icon-eraser2
liga:
icon-eraser3
liga:
icon-quill
liga:
icon-quill2
liga:
icon-quill3
liga:
icon-quill4
liga:
icon-pen
liga:
icon-pen-plus
liga:
icon-pen-minus
liga:
icon-pen2
liga:
icon-pen3
liga:
icon-pen4
liga:
icon-pen5
liga:
icon-marker
liga:
icon-marker2
liga:
icon-blog
liga:
icon-blog2
liga:
icon-pen6
liga:
icon-brush
liga:
icon-spray
liga:
icon-palette
liga:
icon-palette2
liga:
icon-color-sampler
liga:
icon-toggle
liga:
icon-bucket
liga:
icon-bucket2
liga:
icon-gradient
liga:
icon-eyedropper
liga:
icon-eyedropper2
liga:
icon-eyedropper3
liga:
icon-droplet
liga:
icon-droplet2
liga:
icon-droplet-contrast
liga:
icon-color-clear
liga:
icon-paint-format
liga:
icon-stamp
liga:
icon-images
liga:
icon-image
liga:
icon-image2
liga:
icon-image-compare
liga:
icon-images2
liga:
icon-image3
liga:
icon-images3
liga:
icon-image4
liga:
icon-image5
liga:
icon-image6
liga:
icon-camera
liga:
icon-camera2
liga:
icon-camera3
liga:
icon-shutter
liga:
icon-headphones
liga:
icon-headset
liga:
icon-music
liga:
icon-music2
liga:
icon-music3
liga:
icon-music4
liga:
icon-music5
liga:
icon-music6
liga:
icon-album
liga:
icon-cassette
liga:
icon-tape
liga:
icon-piano
liga:
icon-guitar
liga:
icon-trumpet
liga:
icon-speakers
liga:
icon-play
liga:
icon-play2
liga:
icon-clapboard-play
liga:
icon-clapboard
liga:
icon-media
liga:
icon-presentation
liga:
icon-movie
liga:
icon-film
liga:
icon-film2
liga:
icon-film3
liga:
icon-film4
liga:
icon-video-camera
liga:
icon-video-camera2
liga:
icon-video-camera-slash
liga:
icon-video-camera3
liga:
icon-video-camera4
liga:
icon-video-camera-slash2
liga:
icon-video-camera5
liga:
icon-recording
liga:
icon-dice
liga:
icon-gamepad
liga:
icon-gamepad2
liga:
icon-gamepad3
liga:
icon-pacman
liga:
icon-spades
liga:
icon-clubs
liga:
icon-diamonds
liga:
icon-chess-king
liga:
icon-chess-queen
liga:
icon-chess-rook
liga:
icon-chess-bishop
liga:
icon-chess-knight
liga:
icon-chess-pawn
liga:
icon-chess
liga:
icon-bullhorn
liga:
icon-megaphone
liga:
icon-new
liga:
icon-connection
liga:
icon-connection2
liga:
icon-connection3
liga:
icon-connection4
liga:
icon-podcast
liga:
icon-station
liga:
icon-station2
liga:
icon-antenna
liga:
icon-satellite-dish
liga:
icon-satellite-dish2
liga:
icon-feed
liga:
icon-podcast2
liga:
icon-antenna2
liga:
icon-mic
liga:
icon-mic-off
liga:
icon-mic2
liga:
icon-mic-off2
liga:
icon-mic3
liga:
icon-mic4
liga:
icon-mic5
liga:
icon-book
liga:
icon-book2
liga:
icon-book-play
liga:
icon-book3
liga:
icon-bookmark
liga:
icon-books
liga:
icon-archive
liga:
icon-reading
liga:
icon-library
liga:
icon-library2
liga:
icon-graduation
liga:
icon-file-text
liga:
icon-profile
liga:
icon-file-empty
liga:
icon-file-empty2
liga:
icon-files-empty
liga:
icon-files-empty2
liga:
icon-file-plus
liga:
icon-file-plus2
liga:
icon-file-minus
liga:
icon-file-minus2
liga:
icon-file-download
liga:
icon-file-download2
liga:
icon-file-upload
liga:
icon-file-upload2
liga:
icon-file-check
liga:
icon-file-check2
liga:
icon-file-eye
liga:
icon-file-eye2
liga:
icon-file-text2
liga:
icon-file-text3
liga:
icon-file-picture
liga:
icon-file-picture2
liga:
icon-file-music
liga:
icon-file-music2
liga:
icon-file-play
liga:
icon-file-play2
liga:
icon-file-video
liga:
icon-file-video2
liga:
icon-copy
liga:
icon-copy2
liga:
icon-file-zip
liga:
icon-file-zip2
liga:
icon-file-xml
liga:
icon-file-xml2
liga:
icon-file-css
liga:
icon-file-css2
liga:
icon-file-presentation
liga:
icon-file-presentation2
liga:
icon-file-stats
liga:
icon-file-stats2
liga:
icon-file-locked
liga:
icon-file-locked2
liga:
icon-file-spreadsheet
liga:
icon-file-spreadsheet2
liga:
icon-copy3
liga:
icon-copy4
liga:
icon-paste
liga:
icon-paste2
liga:
icon-paste3
liga:
icon-paste4
liga:
icon-stack
liga:
icon-stack2
liga:
icon-stack3
liga:
icon-folder
liga:
icon-folder-search
liga:
icon-folder-download
liga:
icon-folder-upload
liga:
icon-folder-plus
liga:
icon-folder-plus2
liga:
icon-folder-minus
liga:
icon-folder-minus2
liga:
icon-folder-check
liga:
icon-folder-heart
liga:
icon-folder-remove
liga:
icon-folder2
liga:
icon-folder-open
liga:
icon-folder3
liga:
icon-folder4
liga:
icon-folder-plus3
liga:
icon-folder-minus3
liga:
icon-folder-plus4
liga:
icon-folder-minus4
liga:
icon-folder-download2
liga:
icon-folder-upload2
liga:
icon-folder-download3
liga:
icon-folder-upload3
liga:
icon-folder5
liga:
icon-folder-open2
liga:
icon-folder6
liga:
icon-folder-open3
liga:
icon-certificate
liga:
icon-cc
liga:
icon-price-tag
liga:
icon-price-tag2
liga:
icon-price-tags
liga:
icon-price-tag3
liga:
icon-price-tags2
liga:
icon-price-tag4
liga:
icon-price-tags3
liga:
icon-price-tag5
liga:
icon-price-tags4
liga:
icon-barcode
liga:
icon-barcode2
liga:
icon-qrcode
liga:
icon-ticket
liga:
icon-ticket2
liga:
icon-theater
liga:
icon-store
liga:
icon-store2
liga:
icon-cart
liga:
icon-cart2
liga:
icon-cart3
liga:
icon-cart4
liga:
icon-cart5
liga:
icon-cart-add
liga:
icon-cart-add2
liga:
icon-cart-remove
liga:
icon-basket
liga:
icon-bag
liga:
icon-bag2
liga:
icon-percent
liga:
icon-coins
liga:
icon-coin-dollar
liga:
icon-coin-euro
liga:
icon-coin-pound
liga:
icon-coin-yen
liga:
icon-piggy-bank
liga:
icon-wallet
liga:
icon-cash
liga:
icon-cash2
liga:
icon-cash3
liga:
icon-cash4
liga:
icon-credit-card
liga:
icon-credit-card2
liga:
icon-calculator
liga:
icon-calculator2
liga:
icon-calculator3
liga:
icon-chip
liga:
icon-lifebuoy
liga:
icon-phone
liga:
icon-phone2
liga:
icon-phone-slash
liga:
icon-phone-wave
liga:
icon-phone-plus
liga:
icon-phone-minus
liga:
icon-phone-plus2
liga:
icon-phone-minus2
liga:
icon-phone-incoming
liga:
icon-phone-outgoing
liga:
icon-phone3
liga:
icon-phone-slash2
liga:
icon-phone-wave2
liga:
icon-phone-hang-up
liga:
icon-phone-hang-up2
liga:
icon-address-book
liga:
icon-address-book2
liga:
icon-address-book3
liga:
icon-notebook
liga:
icon-at-sign
liga:
icon-envelop
liga:
icon-envelop2
liga:
icon-envelop3
liga:
icon-envelop4
liga:
icon-envelop5
liga:
icon-mailbox
liga:
icon-pushpin
liga:
icon-pushpin2
liga:
icon-location
liga:
icon-location2
liga:
icon-location3
liga:
icon-location4
liga:
icon-location5
liga:
icon-location6
liga:
icon-location7
liga:
icon-compass
liga:
icon-compass2
liga:
icon-compass3
liga:
icon-compass4
liga:
icon-compass5
liga:
icon-compass6
liga:
icon-map
liga:
icon-map2
liga:
icon-map3
liga:
icon-map4
liga:
icon-map5
liga:
icon-direction
liga:
icon-reset
liga:
icon-history
liga:
icon-clock
liga:
icon-clock2
liga:
icon-clock3
liga:
icon-clock4
liga:
icon-watch
liga:
icon-watch2
liga:
icon-alarm
liga:
icon-alarm-add
liga:
icon-alarm-check
liga:
icon-alarm-cancel
liga:
icon-bell
liga:
icon-bell2
liga:
icon-bell3
liga:
icon-bell-plus
liga:
icon-bell-minus
liga:
icon-bell-check
liga:
icon-bell-cross
liga:
icon-stopwatch
liga:
icon-calendar
liga:
icon-calendar2
liga:
icon-calendar3
liga:
icon-calendar4
liga:
icon-calendar5
liga:
icon-calendar-empty
liga:
icon-calendar-day
liga:
icon-calendar-week
liga:
icon-printer
liga:
icon-printer2
liga:
icon-printer3
liga:
icon-printer4
liga:
icon-shredder
liga:
icon-mouse
liga:
icon-mouse2
liga:
icon-mouse-left
liga:
icon-mouse-right
liga:
icon-keyboard
liga:
icon-keyboard2
liga:
icon-typewriter
liga:
icon-display
liga:
icon-display2
liga:
icon-display3
liga:
icon-display4
liga:
icon-laptop
liga:
icon-mobile
liga:
icon-mobile2
liga:
icon-tablet
liga:
icon-mobile3
liga:
icon-tv
liga:
icon-radio
liga:
icon-cabinet
liga:
icon-drawer
liga:
icon-drawer2
liga:
icon-drawer-out
liga:
icon-drawer-in
liga:
icon-drawer3
liga:
icon-box
liga:
icon-box-add
liga:
icon-box-remove
liga:
icon-download
liga:
icon-upload
liga:
icon-floppy-disk
liga:
icon-floppy-disks
liga:
icon-floppy-disks2
liga:
icon-floppy-disk2
liga:
icon-floppy-disk3
liga:
icon-disk
liga:
icon-disk2
liga:
icon-usb-stick
liga:
icon-drive
liga:
icon-server
liga:
icon-database
liga:
icon-database2
liga:
icon-database3
liga:
icon-database4
liga:
icon-database-menu
liga:
icon-database-add
liga:
icon-database-remove
liga:
icon-database-insert
liga:
icon-database-export
liga:
icon-database-upload
liga:
icon-database-refresh
liga:
icon-database-diff
liga:
icon-database-edit
liga:
icon-database-edit2
liga:
icon-database-check
liga:
icon-database-arrow
liga:
icon-database-time
liga:
icon-database-time2
liga:
icon-undo
liga:
icon-redo
liga:
icon-rotate-ccw
liga:
icon-rotate-cw
liga:
icon-rotate-ccw2
liga:
icon-rotate-cw2
liga:
icon-rotate-ccw3
liga:
icon-rotate-cw3
liga:
icon-flip-vertical
liga:
icon-flip-vertical2
liga:
icon-flip-horizontal
liga:
icon-flip-horizontal2
liga:
icon-flip-vertical3
liga:
icon-flip-vertical4
liga:
icon-angle
liga:
icon-shear
liga:
icon-unite
liga:
icon-subtract
liga:
icon-interset
liga:
icon-exclude
liga:
icon-align-left
liga:
icon-align-center-horizontal
liga:
icon-align-right
liga:
icon-align-top
liga:
icon-align-center-vertical
liga:
icon-align-bottom
liga:
icon-undo2
liga:
icon-redo2
liga:
icon-forward
liga:
icon-reply
liga:
icon-reply-all
liga:
icon-bubble
liga:
icon-bubbles
liga:
icon-bubbles2
liga:
icon-bubble2
liga:
icon-bubbles3
liga:
icon-bubbles4
liga:
icon-bubble-notification
liga:
icon-bubbles5
liga:
icon-bubbles6
liga:
icon-bubble3
liga:
icon-bubble-dots
liga:
icon-bubble-lines
liga:
icon-bubble4
liga:
icon-bubble-dots2
liga:
icon-bubble-lines2
liga:
icon-bubble5
liga:
icon-bubble6
liga:
icon-bubbles7
liga:
icon-bubble7
liga:
icon-bubbles8
liga:
icon-bubble8
liga:
icon-bubble-dots3
liga:
icon-bubble-lines3
liga:
icon-bubble9
liga:
icon-bubble-dots4
liga:
icon-bubble-lines4
liga:
icon-bubbles9
liga:
icon-bubbles10
liga:
icon-bubble-blocked
liga:
icon-bubble-quote
liga:
icon-bubble-user
liga:
icon-bubble-smiley
liga:
icon-bubble-check
liga:
icon-bubble-video
liga:
icon-bubble-link
liga:
icon-bubble-lock
liga:
icon-bubble-star
liga:
icon-bubble-heart
liga:
icon-bubble-paperclip
liga:
icon-bubble-cancel
liga:
icon-bubble-plus
liga:
icon-bubble-minus
liga:
icon-bubble-notification2
liga:
icon-bubble-left
liga:
icon-bubble-right
liga:
icon-bubble-first
liga:
icon-bubble-last
liga:
icon-bubble-reply
liga:
icon-bubble-forward
liga:
icon-bubble-reply2
liga:
icon-bubble-forward2
liga:
icon-user
liga:
icon-users
liga:
icon-user-plus
liga:
icon-user-minus
liga:
icon-user-cancel
liga:
icon-user-block
liga:
icon-user-lock
liga:
icon-user-check
liga:
icon-users2
liga:
icon-user2
liga:
icon-users3
liga:
icon-user-plus2
liga:
icon-user-minus2
liga:
icon-user-cancel2
liga:
icon-user-block2
liga:
icon-user-lock2
liga:
icon-user-check2
liga:
icon-user3
liga:
icon-user4
liga:
icon-user5
liga:
icon-user6
liga:
icon-users4
liga:
icon-user-tie
liga:
icon-user7
liga:
icon-users5
liga:
icon-collaboration
liga:
icon-vcard
liga:
icon-hat
liga:
icon-bowtie
liga:
icon-tie
liga:
icon-hanger
liga:
icon-tshirt
liga:
icon-pants
liga:
icon-shorts
liga:
icon-sock
liga:
icon-laundry
liga:
icon-quotes-left
liga:
icon-quotes-right
liga:
icon-quotes-left2
liga:
icon-quotes-right2
liga:
icon-hour-glass
liga:
icon-hour-glass2
liga:
icon-hour-glass3
liga:
icon-spinner
liga:
icon-spinner2
liga:
icon-spinner3
liga:
icon-spinner4
liga:
icon-spinner5
liga:
icon-spinner6
liga:
icon-spinner7
liga:
icon-spinner8
liga:
icon-spinner9
liga:
icon-spinner10
liga:
icon-spinner11
liga:
icon-microscope
liga:
icon-binoculars
liga:
icon-binoculars2
liga:
icon-search
liga:
icon-zoom-in
liga:
icon-zoom-out
liga:
icon-search2
liga:
icon-zoom-in2
liga:
icon-zoom-out2
liga:
icon-search3
liga:
icon-search4
liga:
icon-zoom-in3
liga:
icon-zoom-out3
liga:
icon-search5
liga:
icon-search6
liga:
icon-enlarge
liga:
icon-shrink
liga:
icon-enlarge2
liga:
icon-shrink2
liga:
icon-enlarge3
liga:
icon-shrink3
liga:
icon-enlarge4
liga:
icon-shrink4
liga:
icon-enlarge5
liga:
icon-shrink5
liga:
icon-enlarge6
liga:
icon-shrink6
liga:
icon-enlarge7
liga:
icon-shrink7
liga:
icon-key
liga:
icon-key2
liga:
icon-key3
liga:
icon-key4
liga:
icon-key5
liga:
icon-keyhole
liga:
icon-lock
liga:
icon-lock2
liga:
icon-lock3
liga:
icon-lock4
liga:
icon-unlocked
liga:
icon-lock5
liga:
icon-unlocked2
liga:
icon-safe
liga:
icon-wrench
liga:
icon-wrench2
liga:
icon-wrench3
liga:
icon-equalizer
liga:
icon-equalizer2
liga:
icon-equalizer3
liga:
icon-equalizer4
liga:
icon-cog
liga:
icon-cogs
liga:
icon-cog2
liga:
icon-cog3
liga:
icon-cog4
liga:
icon-cog5
liga:
icon-cog6
liga:
icon-cog7
liga:
icon-factory
liga:
icon-hammer
liga:
icon-hammer-wrench
liga:
icon-knife
liga:
icon-screwdriver
liga:
icon-screwdriver2
liga:
icon-magic-wand
liga:
icon-magic-wand2
liga:
icon-pulse
liga:
icon-pulse2
liga:
icon-aid-kit
liga:
icon-aid-kit2
liga:
icon-stethoscope
liga:
icon-ambulance
liga:
icon-alarm2
liga:
icon-pandage
liga:
icon-pandage2
liga:
icon-bug
liga:
icon-bug2
liga:
icon-syringe
liga:
icon-syringe2
liga:
icon-pill
liga:
icon-construction
liga:
icon-traffic-cone
liga:
icon-traffic-lights
liga:
icon-pie-chart
liga:
icon-pie-chart2
liga:
icon-pie-chart3
liga:
icon-pie-chart4
liga:
icon-pie-chart5
liga:
icon-pie-chart6
liga:
icon-pie-chart7
liga:
icon-stats-dots
liga:
icon-stats-bars
liga:
icon-pie-chart8
liga:
icon-stats-bars2
liga:
icon-stats-bars3
liga:
icon-stats-bars4
liga:
icon-stats-bars5
liga:
icon-stats-bars6
liga:
icon-chart
liga:
icon-stats-growth
liga:
icon-stats-decline
liga:
icon-stats-growth2
liga:
icon-stats-decline2
liga:
icon-stairs-up
liga:
icon-stairs-down
liga:
icon-stairs
liga:
icon-stairs2
liga:
icon-ladder
liga:
icon-rating
liga:
icon-rating2
liga:
icon-rating3
liga:
icon-cake
liga:
icon-podium
liga:
icon-stars
liga:
icon-medal-star
liga:
icon-medal
liga:
icon-medal2
liga:
icon-medal-first
liga:
icon-medal-second
liga:
icon-medal-third
liga:
icon-crown
liga:
icon-trophy
liga:
icon-trophy2
liga:
icon-trophy3
liga:
icon-diamond
liga:
icon-diamond2
liga:
icon-trophy4
liga:
icon-gift
liga:
icon-gift2
liga:
icon-balloon
liga:
icon-pipe
liga:
icon-mustache
liga:
icon-mustache2
liga:
icon-glass
liga:
icon-glass2
liga:
icon-glass3
liga:
icon-glass4
liga:
icon-bottle
liga:
icon-bottle2
liga:
icon-bottle3
liga:
icon-bottle4
liga:
icon-mug
liga:
icon-fork-knife
liga:
icon-spoon-knife
liga:
icon-cook
liga:
icon-plate
liga:
icon-steak
liga:
icon-fish
liga:
icon-chicken
liga:
icon-hamburger
liga:
icon-pizza
liga:
icon-cheese
liga:
icon-bread
liga:
icon-icecream
liga:
icon-milk
liga:
icon-cup
liga:
icon-cup2
liga:
icon-coffee-bean
liga:
icon-coffee
liga:
icon-teapot
liga:
icon-leaf
liga:
icon-leaf2
liga:
icon-apple
liga:
icon-grapes
liga:
icon-cherry
liga:
icon-tree
liga:
icon-tree2
liga:
icon-tree3
liga:
icon-tree4
liga:
icon-cactus
liga:
icon-mountains
liga:
icon-paw
liga:
icon-footprint
liga:
icon-tent
liga:
icon-flower
liga:
icon-flower2
liga:
icon-rocket
liga:
icon-meter
liga:
icon-meter2
liga:
icon-meter-slow
liga:
icon-meter-medium
liga:
icon-meter-fast
liga:
icon-meter3
liga:
icon-hammer2
liga:
icon-balance
liga:
icon-scale
liga:
icon-bomb
liga:
icon-fire
liga:
icon-fire2
liga:
icon-lab
liga:
icon-atom
liga:
icon-atom2
liga:
icon-magnet
liga:
icon-magnet2
liga:
icon-dumbbell
liga:
icon-skull
liga:
icon-skull2
liga:
icon-lamp
liga:
icon-lamp2
liga:
icon-lamp3
liga:
icon-spotlight
liga:
icon-lamp4
liga:
icon-lamp5
liga:
icon-lamp6
liga:
icon-lamp7
liga:
icon-lamp8
liga:
icon-broom
liga:
icon-toiletpaper
liga:
icon-bin
liga:
icon-bin2
liga:
icon-bin3
liga:
icon-bin4
liga:
icon-bin5
liga:
icon-briefcase
liga:
icon-briefcase2
liga:
icon-briefcase3
liga:
icon-airplane
liga:
icon-airplane2
liga:
icon-airplane3
liga:
icon-airplane4
liga:
icon-paperplane
liga:
icon-car
liga:
icon-steering-wheel
liga:
icon-car2
liga:
icon-gas
liga:
icon-bus
liga:
icon-truck
liga:
icon-bike
liga:
icon-road
liga:
icon-train
liga:
icon-train2
liga:
icon-ship
liga:
icon-boat
liga:
icon-chopper
liga:
icon-chopper2
liga:
icon-cube
liga:
icon-cube2
liga:
icon-cube3
liga:
icon-cube4
liga:
icon-pyramid
liga:
icon-pyramid2
liga:
icon-package
liga:
icon-puzzle
liga:
icon-puzzle2
liga:
icon-puzzle3
liga:
icon-puzzle4
liga:
icon-glasses-3d
liga:
icon-glasses-3d2
liga:
icon-glasses
liga:
icon-glasses2
liga:
icon-brain
liga:
icon-accessibility
liga:
icon-accessibility2
liga:
icon-strategy
liga:
icon-target
liga:
icon-target2
liga:
icon-target3
liga:
icon-ammo
liga:
icon-gun
liga:
icon-gun-forbidden
liga:
icon-shield
liga:
icon-shield-check
liga:
icon-shield-notice
liga:
icon-shield2
liga:
icon-shield3
liga:
icon-shield4
liga:
icon-soccer
liga:
icon-football
liga:
icon-archery
liga:
icon-bow
liga:
icon-sword
liga:
icon-tennis
liga:
icon-pingpong
liga:
icon-baseball
liga:
icon-basketball
liga:
icon-golf
liga:
icon-golf2
liga:
icon-hockey
liga:
icon-racing
liga:
icon-finish
liga:
icon-eight-ball
liga:
icon-bowling
liga:
icon-bowling2
liga:
icon-power
liga:
icon-power2
liga:
icon-power3
liga:
icon-switch
liga:
icon-switch2
liga:
icon-power-cord
liga:
icon-power-cord2
liga:
icon-outlet
liga:
icon-clipboard
liga:
icon-clipboard2
liga:
icon-clipboard3
liga:
icon-clipboard4
liga:
icon-clipboard5
liga:
icon-clipboard6
liga:
icon-playlist
liga:
icon-playlist-add
liga:
icon-list-numbered
liga:
icon-list
liga:
icon-list2
liga:
icon-more
liga:
icon-more2
liga:
icon-grid
liga:
icon-grid2
liga:
icon-grid3
liga:
icon-grid4
liga:
icon-grid5
liga:
icon-grid6
liga:
icon-grid7
liga:
icon-tree5
liga:
icon-tree6
liga:
icon-tree7
liga:
icon-lan
liga:
icon-lan2
liga:
icon-lan3
liga:
icon-menu
liga:
icon-circle-small
liga:
icon-menu2
liga:
icon-menu3
liga:
icon-menu4
liga:
icon-menu5
liga:
icon-menu6
liga:
icon-menu7
liga:
icon-menu8
liga:
icon-menu9
liga:
icon-menu10
liga:
icon-cloud
liga:
icon-cloud-download
liga:
icon-cloud-upload
liga:
icon-cloud-check
liga:
icon-cloud2
liga:
icon-cloud-download2
liga:
icon-cloud-upload2
liga:
icon-cloud-check2
liga:
icon-download2
liga:
icon-download3
liga:
icon-upload2
liga:
icon-upload3
liga:
icon-import
liga:
icon-import2
liga:
icon-download4
liga:
icon-upload4
liga:
icon-download5
liga:
icon-upload5
liga:
icon-download6
liga:
icon-upload6
liga:
icon-download7
liga:
icon-upload7
liga:
icon-download8
liga:
icon-upload8
liga:
icon-download9
liga:
icon-upload9
liga:
icon-download10
liga:
icon-upload10
liga:
icon-sphere
liga:
icon-sphere2
liga:
icon-sphere3
liga:
icon-planet
liga:
icon-planet2
liga:
icon-earth
liga:
icon-earth2
liga:
icon-earth3
liga:
icon-link
liga:
icon-unlink
liga:
icon-link2
liga:
icon-unlink2
liga:
icon-link3
liga:
icon-unlink3
liga:
icon-link4
liga:
icon-unlink4
liga:
icon-link5
liga:
icon-unlink5
liga:
icon-anchor
liga:
icon-flag
liga:
icon-flag2
liga:
icon-flag3
liga:
icon-flag4
liga:
icon-flag5
liga:
icon-flag6
liga:
icon-flag7
liga:
icon-flag8
liga:
icon-attachment
liga:
icon-attachment2
liga:
icon-eye
liga:
icon-eye-plus
liga:
icon-eye-minus
liga:
icon-eye-blocked
liga:
icon-eye2
liga:
icon-eye-blocked2
liga:
icon-eye3
liga:
icon-eye-blocked3
liga:
icon-eye4
liga:
icon-bookmark2
liga:
icon-bookmark3
liga:
icon-bookmarks
liga:
icon-bookmark4
liga:
icon-spotlight2
liga:
icon-starburst
liga:
icon-snowflake
liga:
icon-temperature
liga:
icon-temperature2
liga:
icon-weather-lightning
liga:
icon-weather-lightning2
liga:
icon-weather-rain
liga:
icon-weather-rain2
liga:
icon-weather-snow
liga:
icon-weather-snow2
liga:
icon-weather-cloud-wind
liga:
icon-weather-cloud-wind2
liga:
icon-weather-cloud-sun
liga:
icon-weather-cloud-sun2
liga:
icon-weather-cloudy
liga:
icon-weather-cloudy2
liga:
icon-weather-sun-wind
liga:
icon-weather-sun-wind2
liga:
icon-sun
liga:
icon-sun2
liga:
icon-moon
liga:
icon-day-night
liga:
icon-day-night2
liga:
icon-weather-windy
liga:
icon-fan
liga:
icon-umbrella
liga:
icon-sun3
liga:
icon-contrast
liga:
icon-brightness-contrast
liga:
icon-brightness-high
liga:
icon-brightness-medium
liga:
icon-brightness-low
liga:
icon-bed
liga:
icon-bed2
liga:
icon-furniture
liga:
icon-chair
liga:
icon-star-empty
liga:
icon-star-empty2
liga:
icon-star-full
liga:
icon-star-empty3
liga:
icon-star-half
liga:
icon-star-full2
liga:
icon-star
liga:
icon-heart
liga:
icon-heart2
liga:
icon-heart3
liga:
icon-heart4
liga:
icon-heart-broken
liga:
icon-heart5
liga:
icon-heart6
liga:
icon-heart-broken2
liga:
icon-heart7
liga:
icon-heart8
liga:
icon-heart-broken3
liga:
icon-lips
liga:
icon-lips2
liga:
icon-thumbs-up
liga:
icon-thumbs-up2
liga:
icon-thumbs-down
liga:
icon-thumbs-down2
liga:
icon-thumbs-up3
liga:
icon-thumbs-down3
liga:
icon-height
liga:
icon-man
liga:
icon-woman
liga:
icon-man-woman
liga:
icon-male
liga:
icon-female
liga:
icon-peace
liga:
icon-yin-yang
liga:
icon-happy
liga:
icon-happy2
liga:
icon-smile
liga:
icon-smile2
liga:
icon-tongue
liga:
icon-tongue2
liga:
icon-sad
liga:
icon-sad2
liga:
icon-wink
liga:
icon-wink2
liga:
icon-grin
liga:
icon-grin2
liga:
icon-cool
liga:
icon-cool2
liga:
icon-angry
liga:
icon-angry2
liga:
icon-evil
liga:
icon-evil2
liga:
icon-shocked
liga:
icon-shocked2
liga:
icon-baffled
liga:
icon-baffled2
liga:
icon-confused
liga:
icon-confused2
liga:
icon-neutral
liga:
icon-neutral2
liga:
icon-hipster
liga:
icon-hipster2
liga:
icon-wondering
liga:
icon-wondering2
liga:
icon-sleepy
liga:
icon-sleepy2
liga:
icon-frustrated
liga:
icon-frustrated2
liga:
icon-crying
liga:
icon-crying2
liga:
icon-cursor
liga:
icon-cursor2
liga:
icon-lasso
liga:
icon-lasso2
liga:
icon-select
liga:
icon-select2
liga:
icon-point-up
liga:
icon-point-right
liga:
icon-point-down
liga:
icon-point-left
liga:
icon-pointer
liga:
icon-reminder
liga:
icon-drag-left-right
liga:
icon-drag-left
liga:
icon-drag-right
liga:
icon-touch
liga:
icon-multitouch
liga:
icon-touch-zoom
liga:
icon-touch-pinch
liga:
icon-hand
liga:
icon-grab
liga:
icon-stack-empty
liga:
icon-stack-plus
liga:
icon-stack-minus
liga:
icon-stack-star
liga:
icon-stack-picture
liga:
icon-stack-down
liga:
icon-stack-up
liga:
icon-stack-cancel
liga:
icon-stack-check
liga:
icon-stack-text
liga:
icon-stack-clubs
liga:
icon-stack-spades
liga:
icon-stack-hearts
liga:
icon-stack-diamonds
liga:
icon-stack-user
liga:
icon-stack4
liga:
icon-stack-music
liga:
icon-stack-play
liga:
icon-move
liga:
icon-dots
liga:
icon-warning
liga:
icon-warning2
liga:
icon-notification
liga:
icon-notification2
liga:
icon-question
liga:
icon-question2
liga:
icon-question3
liga:
icon-question4
liga:
icon-question5
liga:
icon-question6
liga:
icon-plus
liga:
icon-minus
liga:
icon-plus2
liga:
icon-minus2
liga:
icon-plus3
liga:
icon-minus3
liga:
icon-plus-circle
liga:
icon-minus-circle
liga:
icon-plus-circle2
liga:
icon-minus-circle2
liga:
icon-info
liga:
icon-info2
liga:
icon-cancel-circle
liga:
icon-cancel-circle2
liga:
icon-blocked
liga:
icon-cancel-square
liga:
icon-cancel-square2
liga:
icon-cancel
liga:
icon-spam
liga:
icon-cross
liga:
icon-cross2
liga:
icon-cross3
liga:
icon-checkmark
liga:
icon-checkmark2
liga:
icon-checkmark3
liga:
icon-checkmark4
liga:
icon-checkmark5
liga:
icon-spell-check
liga:
icon-spell-check2
liga:
icon-enter
liga:
icon-exit
liga:
icon-enter2
liga:
icon-exit2
liga:
icon-enter3
liga:
icon-exit3
liga:
icon-wall
liga:
icon-fence
liga:
icon-play3
liga:
icon-pause
liga:
icon-stop
liga:
icon-previous
liga:
icon-next
liga:
icon-backward
liga:
icon-forward2
liga:
icon-play4
liga:
icon-pause2
liga:
icon-stop2
liga:
icon-backward2
liga:
icon-forward3
liga:
icon-first
liga:
icon-last
liga:
icon-previous2
liga:
icon-next2
liga:
icon-eject
liga:
icon-volume-high
liga:
icon-volume-medium
liga:
icon-volume-low
liga:
icon-volume-mute
liga:
icon-speaker-left
liga:
icon-speaker-right
liga:
icon-volume-mute2
liga:
icon-volume-increase
liga:
icon-volume-decrease
liga:
icon-volume-high2
liga:
icon-volume-medium2
liga:
icon-volume-medium3
liga:
icon-volume-low2
liga:
icon-volume-mute3
liga:
icon-volume-increase2
liga:
icon-volume-decrease2
liga:
icon-volume-decrease3
liga:
icon-volume-5
liga:
icon-volume-4
liga:
icon-volume-3
liga:
icon-volume-2
liga:
icon-volume-1
liga:
icon-volume-0
liga:
icon-volume-mute4
liga:
icon-volume-mute5
liga:
icon-loop
liga:
icon-loop2
liga:
icon-loop3
liga:
icon-infinite-square
liga:
icon-infinite
liga:
icon-infinite2
liga:
icon-loop4
liga:
icon-shuffle
liga:
icon-shuffle2
liga:
icon-wave
liga:
icon-wave2
liga:
icon-split
liga:
icon-merge
liga:
icon-first2
liga:
icon-last2
liga:
icon-arrow-up
liga:
icon-arrow-up2
liga:
icon-arrow-up3
liga:
icon-arrow-up4
liga:
icon-arrow-right
liga:
icon-arrow-right2
liga:
icon-arrow-right3
liga:
icon-arrow-right4
liga:
icon-arrow-down
liga:
icon-arrow-down2
liga:
icon-arrow-down3
liga:
icon-arrow-down4
liga:
icon-arrow-left
liga:
icon-arrow-left2
liga:
icon-arrow-left3
liga:
icon-arrow-left4
liga:
icon-arrow-up5
liga:
icon-arrow-right5
liga:
icon-arrow-down5
liga:
icon-arrow-left5
liga:
icon-arrow-up-left
liga:
icon-arrow-up6
liga:
icon-arrow-up-right
liga:
icon-arrow-right6
liga:
icon-arrow-down-right
liga:
icon-arrow-down6
liga:
icon-arrow-down-left
liga:
icon-arrow-left6
liga:
icon-arrow-up-left2
liga:
icon-arrow-up7
liga:
icon-arrow-up-right2
liga:
icon-arrow-right7
liga:
icon-arrow-down-right2
liga:
icon-arrow-down7
liga:
icon-arrow-down-left2
liga:
icon-arrow-left7
liga:
icon-arrow-up-left3
liga:
icon-arrow-up8
liga:
icon-arrow-up-right3
liga:
icon-arrow-right8
liga:
icon-arrow-down-right3
liga:
icon-arrow-down8
liga:
icon-arrow-down-left3
liga:
icon-arrow-left8
liga:
icon-circle-up
liga:
icon-circle-right
liga:
icon-circle-down
liga:
icon-circle-left
liga:
icon-circle-up2
liga:
icon-circle-right2
liga:
icon-circle-down2
liga:
icon-circle-left2
liga:
icon-circle-up-left
liga:
icon-circle-up3
liga:
icon-circle-up-right
liga:
icon-circle-right3
liga:
icon-circle-down-right
liga:
icon-circle-down3
liga:
icon-circle-down-left
liga:
icon-circle-left3
liga:
icon-circle-up-left2
liga:
icon-circle-up4
liga:
icon-circle-up-right2
liga:
icon-circle-right4
liga:
icon-circle-down-right2
liga:
icon-circle-down4
liga:
icon-circle-down-left2
liga:
icon-circle-left4
liga:
icon-arrow-resize
liga:
icon-arrow-resize2
liga:
icon-arrow-resize3
liga:
icon-arrow-resize4
liga:
icon-arrow-resize5
liga:
icon-arrow-resize6
liga:
icon-arrow-resize7
liga:
icon-arrow-resize8
liga:
icon-square-up-left
liga:
icon-square-up
liga:
icon-square-up-right
liga:
icon-square-right
liga:
icon-square-down-right
liga:
icon-square-down
liga:
icon-square-down-left
liga:
icon-square-left
liga:
icon-arrow-up9
liga:
icon-arrow-right9
liga:
icon-arrow-down9
liga:
icon-arrow-left9
liga:
icon-arrow-up10
liga:
icon-arrow-right10
liga:
icon-arrow-down10
liga:
icon-arrow-left10
liga:
icon-arrow-up-left4
liga:
icon-arrow-up11
liga:
icon-arrow-up-right4
liga:
icon-arrow-right11
liga:
icon-arrow-down-right4
liga:
icon-arrow-down11
liga:
icon-arrow-down-left4
liga:
icon-arrow-left11
liga:
icon-arrow-up-left5
liga:
icon-arrow-up12
liga:
icon-arrow-up-right5
liga:
icon-arrow-right12
liga:
icon-arrow-down-right5
liga:
icon-arrow-down12
liga:
icon-arrow-down-left5
liga:
icon-arrow-left12
liga:
icon-arrow-up13
liga:
icon-arrow-right13
liga:
icon-arrow-down13
liga:
icon-arrow-left13
liga:
icon-arrow-up14
liga:
icon-arrow-right14
liga:
icon-arrow-down14
liga:
icon-arrow-left14
liga:
icon-circle-up5
liga:
icon-circle-right5
liga:
icon-circle-down5
liga:
icon-circle-left5
liga:
icon-circle-up6
liga:
icon-circle-right6
liga:
icon-circle-down6
liga:
icon-circle-left6
liga:
icon-arrow-up15
liga:
icon-arrow-right15
liga:
icon-arrow-down15
liga:
icon-arrow-left15
liga:
icon-arrow-up16
liga:
icon-arrow-right16
liga:
icon-arrow-down16
liga:
icon-arrow-left16
liga:
icon-menu-open
liga:
icon-menu-open2
liga:
icon-menu-close
liga:
icon-menu-close2
liga:
icon-enter4
liga:
icon-enter5
liga:
icon-esc
liga:
icon-enter6
liga:
icon-backspace
liga:
icon-backspace2
liga:
icon-tab
liga:
icon-transmission
liga:
icon-transmission2
liga:
icon-sort
liga:
icon-sort2
liga:
icon-move-up
liga:
icon-move-down
liga:
icon-sort-alpha-asc
liga:
icon-sort-alpha-desc
liga:
icon-sort-numeric-asc
liga:
icon-sort-numberic-desc
liga:
icon-sort-amount-asc
liga:
icon-sort-amount-desc
liga:
icon-sort-time-asc
liga:
icon-sort-time-desc
liga:
icon-battery-6
liga:
icon-battery-5
liga:
icon-battery-4
liga:
icon-battery-3
liga:
icon-battery-2
liga:
icon-battery-1
liga:
icon-battery-0
liga:
icon-battery-charging
liga:
icon-key-keyboard
liga:
icon-key-A
liga:
icon-key-up
liga:
icon-key-right
liga:
icon-key-down
liga:
icon-key-left
liga:
icon-command
liga:
icon-shift
liga:
icon-ctrl
liga:
icon-opt
liga:
icon-checkbox-checked
liga:
icon-checkbox-unchecked
liga:
icon-checkbox-partial